Potępiamy użycie przemocy przez oddziały milicji oraz protestujących. Wyrażamy solidarność z ofiarami zajść oraz ich bliskich. Obecnie kluczową sprawą jest uspokojenie nastrojów po obu stronach.

Wzywamy strony konfliktu do poszukiwania pokojowego sposobu jego szybkiego zażegnania, a władze do zaprzestania stosowania przemocy.

Polska powinna jak najszybciej zainicjować powstanie w ramach Unii Europejskiej dyplomatycznego zespołu zadaniowego, który zająłby się opracowaniem doraźnego planu działań wobec Ukrainy. W ramach Biura Bezpieczeństwa Narodowego powinien powstać dokument określający dokładnie, w jaki sposób powinna zachować się Polska w przypadku eskalacji konfliktu. Powinien on być przedmiotem konsultacji z przedstawicielami sił politycznych reprezentowanych w parlamencie.

W piątek do Kijowa udaje się unijny komisarz Stefan Fule. To będzie swoisty egzamin poprawkowy dla unijnej dyplomacji.Jego misję należy wyposażyć w nadzwyczajne pełnomocnictwa w imieniu Unii Europejskiej. Polska powinna udzielić Fulemu silnego wsparcia i przekazać mu swoje rekomendacje oraz zainicjować zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych. Jeżeli chcemy wpływać na sytuację w naszym najbliższym sąsiedztwie, musimy wykorzystywać wszystkie dostępne kanały, zarówno w relacjach dwustronnych jak i w ramach polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Konieczne jest jasne opowiedzenie się Polski i Unii za zniesieniem wiz dla obywateli Ukrainy. Jeżeli źle się dzieje u sąsiada, odpowiedzią powinno być otwarcie drzwi.

Paweł Kowal – szef Rady Krajowej Polski Razem
Jarosław Gowin – prezes Polski Razem